การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคในชุมชน และลดอัตราป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคในชุมชน

View album

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

View album

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ ริมถนนสาธารณะ สายหนองเงือก – ป่าสีเสียด

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผูู้ป่วยหายใจเหนื่อย ที่ ม.4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการหายใจเหนื่อยจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผูู้ป่วยหายใจเหนื่อย ที่ ม.3 บ้านหนองเกิดตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการหายใจเหนื่อยจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผูู้ป่วยมีอาการปวดท้อง ที่ ม.4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการปวดท้องจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียงสายอาหารหลุด หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

อบต.ท่าตุ้ม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณา ดังนี้

1.การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

2.การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 3.การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

View album

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย มีความรู้ และปฏิบัติได้ตามข้อกำหนด/มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร มีความรู้เรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคล และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการกิจการด้านอาหารและปฏิบัติได้ และทราบถึงบทบาทในการบริหารจัดการกิจการของตน และทราบถึงวิธีการควบคุมคุณภาพอาหารให้สะอาด

View album

การประชุมคณะทำงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมลงนามความร่วมมือด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ระหว่าง อบต.ท่าตุ้ม กับ รพ.สต.บ้านมงคชัย ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

View album

กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าตุ้มและร่วมมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างวันที่ 5 6 และ 9 พฤษภาคม 2565

View album

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมงคลชัย หมู่ที่ ๑๐

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมงคลชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคและบริโภค

View album

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 21 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านป่าสีเสียด บ้านสันป่าขาม บ้านสารภีชัยและบ้านไร่ป่าคา เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียงสายอาหารหลุด หมู่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผูู้ป่วยหายใจเหนื่อย ที่ ม.4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการใจสั่นจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุ เวลา 09.20 น. มีผู้ป่วยอ่อนเพลียที่ ม.7 บ้านน้ำดิบหลวง ตำบลน้ำดิบ ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการอ่อนเพลียจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง และในเวลา 10.20 น. ได้รับแจ้งเหตุมีเหตุมอเตอร์ไซด์ล้มเองที่ หมู่ 7 บ้านน้ำดิบหลวง ตำบลน้ำดิบ ถนนสายสันห้างเสือ-บ้านเวียง ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าและถลอกตามร่างกาย จึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ในเวลา 15.30 น. ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียงสายปัสสาวะหลุด หมู่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และในเวลาเวลา 16:30 น. ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลท่าตุ้ม จากโรงพยาบาลป่าซางกลับบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.40 น. หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุในเวลา 10.40 น. มีผู้ป่วยปวดท้อง ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย และในเวลา 11.40 น. ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยปวดท้อง ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย ที่ ม.6 บ้านน้ำดิบน้อย ตำบลน้ำดิบ ทั้ง 2 ราย รู้สึกตัวดี มีอาการปวดท้องจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย) 

วันที่ 30 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง หมู่ที่ 4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม 

วันที่ 30 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนท้ายมอเตอร์ไซพ่วงข้าง ที่หน้าฟาร์มหมู ม.6 บ้านหนองหมู ตำบลท่าตุ้ม ถนนสายสันห้างเสือ-บ้านเวียง ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีแผลถลอกตามร่างกาย จึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม 

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14:40 น หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยปวดท้อง ที่ ม.6 บ้านหนองหมู ตำบลท่าตุ้มออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการปวดท้องจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง และเวลา 16:30 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ ที่ ม.1 บ้านท่าตุ้มตำบลท่าตุ้ม ถนนสายสบทา-ท่าลี่ ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 2 รายรู้สึกตัวดี รายแรกมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและมีอาการปวดแขนขวาและขาขวา รายที่ 2 มีอาการปวดแขนขวา จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม 

วันที่ 28 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยปวดท้อง ที่ ม.4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการปวดท้อง จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 28 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยถูกสุนัขกัด หมู่ที่ 4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีแผลฉีกขาดบริเวณขาซ้าย จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด โดยกำหนดการให้บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม 

วันที่ 28 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยกินยาฆ่าแมลง หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย ไม่รู้สึกตัวแต่ยังหายใจอยู่ จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย) 

วันที่ 28 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านป่าตอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษา และบ้านแม่อาวน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตุ้ม จากโรงพยาบาลป่าซางกลับบ้านและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม  

วันที่ 28 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยมีอาการปวดหลังและปวดหัวเข่า บ้านหนองเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดี จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม  

วันที่ 26 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยหายใจเหนื่อย บ้านร่องห้า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดี จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 25 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง บ้านป่าสีเสียด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตุ้ม ถนนสายหนองเกิด-บ้านร่องห้า ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและขาขวา จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

การประชุมการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสตำบลท่าตุ้ม

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ประชุมชี้แจงเรื่องการรับเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 ครอบครัว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย) 

วันที่ 21 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม  

วันที่ 19 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ม.9 บ้านแม่อาวน้อย ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม 

วันที่ 16 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยชักเกร็ง หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม พบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม 

วันที่ 13 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง บริเวณตลาดอุ้ยออน หมู่ที่ 9 บ้านเเม่อาวน้อย ตำบลท่าตุ้ม ถนนสายสันห้างเสือ-บ้านเวียง พบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 รายรู้สึกตัวดี มีบาดแผลบริเวณใบหน้าจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

เเนวทางเเละมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้เเนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

เเนวทางเเละมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้เเนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

View album

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ครั้งที่ 1

วันที่ 12 เมษายน 2565 คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู โดยนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม(สายการสอน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 12 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 8 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 7 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยปวดท้อง หมู่ที่ 5 บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม พบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 5 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยหายใจเหนื่อย หมู่ที่ 4 บ้านร่องห้า พบเป็นหญิง 1 ราย อายุประมาณ 88 ปี เบื่องต้นรู้สึกตัวดี กู้ชีพท่าตุ้มทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 1 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งว่ามีคนไข้แน่นหน้าอก บ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13 พบเป็นชาย 1 ราย อายุ 53 ปี รู้สึกตัวดี กู้ชีพท่าตุ้มทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 29 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าขาม ตำบลท่าตุ้ม ถนน สันป่าเป้า-ไร่ป่าคา พบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 รายรู้สึกตัวดี มีอาการปวดแขนด้านขวา จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.อบต.ท่าตุ้ม ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อซักซ้อมมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มและสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียน เพื่อลงมติในการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านไร่ป่าคา เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วย ณ บ้านหนองเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านป่าตอง หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยถูกสุนัขกัด หมู่ที่ 10 บ้านมงคลชัยตำบลท่าตุ้ม ผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลบริเวณข้อเท้าด้านซ้าย จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 มีนาคม 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มจำนวน 8 หมู่บ้าน 26 ครัวเรือน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 26 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติหน้าที่รับผู้ป่วยหายใจเหนื่อย หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง พบเป็นชาย 1 ราย อายุประมาณ 51 ปี เบื่องต้นรู้สึกตัวดี มีโรคถุงลมโป่งพอง กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

การประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา  ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถจักรยานที่บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม ถนนสาย หนองเกิด-ร่องห้า พบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 22 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 21 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมินแล้วหากไม่สะดวกที่จะเดินทางมาชำระเองที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มสามารถชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนในหนังสือแจ้งประเมินภาษีฯ ช่องทางและเงื่อไขในการชำระภาษี สามารถชำระภาษีได้ดังนี้– ชำระด้วยตนเอง ณ กองกลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม– ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ, ตู้เอทีเอ็ม (ATM), แอปพลิเคชัน Krungthai next ของธนาคารกรุงไทย– ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมรายการ Cross Bank Bill Payment *ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระภาษี– การชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย กรุณาใช้แบบฟอร์มการชำระเงินที่แนบ *หากชำระภาษีเกินกำหนดจำมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ให่ท่านติดต่อชำระภาษี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เท่านั้น

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดและล้างทำความสะอาดตลาดบ้านหนองเกิด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและล้างทำความสะอาดตลาดบ้านหนองเกิด หมู่ที่ 3 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 มีนาคม 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มจำนวน 8 หมู่บ้าน 24 ครัวเรือน

View album

การประชุมประชาคมตำบล เพื่อชี้แจงแนวทางในการเสนอขอแก้ไข / เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปี 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม เชิญผู้แทนชุมชน ร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อชี้แจงแนวทางในการเสนอขอแก้ไข / เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

การประชุมประชาคมตำบล เพื่อชี้แจงแนวทางในการเสนอขอแก้ไข / เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-257

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น. ผู้ใหญ่บ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาประจำหมู่บ้านไร่ป่าคา

View album

รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 30 เมษายน 2565

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 5 บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 15 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 มีนาคม 2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มจำนวน 8 หมู่บ้าน 21 ครัวเรือน

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 มีนาคม 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มจำนวน 3 หมู่บ้าน 13 ครัวเรือน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 5 บ้านร่องช้าง และหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 10 บ้านมงคลชัย ตำบลท่าตุ้มส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 10 บ้านมงคลชัย ตำบลท่าตุ้มส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 10 มีนาคม 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มจำนวน 8 หมู่บ้าน 16 ครัวเรือน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดและล้างทำความสะอาดตลาดบ้านหนองเกิด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและล้างทำความสะอาดตลาดบ้านหนองเกิด หมู่ที่ 3 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 10 บ้านมงคลชัย ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 11 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านท่าตุ้มและบ้านร่องห้า เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด โรงเรียนบ้านหนองเกิด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 9 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้ง เวลา 11.50 น. ว่ามีผู้ป่วยอ่อนเพลียลุกไม่ขึ้น บ้านหนองหมู หมู่ที่ 6 พบเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการหายใจเหนื่อย และได้รับแจ้ง เวลา 20.00 น. ว่ามีผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง บ้านป่าตอง หมู่ที่ 7 พบเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการปวดท้อง กู้ชีพท่าตุ้มจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 มีนาคม 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มจำนวน 4 หมู่บ้าน 26 ครัวเรือน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด โรงเรียนบ้านหนองบัว เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 8 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้มส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านร่องช้างและบ้านป่าสีเสียด เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

View album

กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าตุ้มและร่วมมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2565

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 8 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้รับแจ้งว่า มีผู้ป่วยหายใจเหนื่อย หมู่ที่ 1 บ้านท่าตุ้ม พบเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการเวียนศีรษะและหายใจเหนื่อย กู้ชีพท่าตุ้มจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8 มีนาคม 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มจำนวน 9 หมู่บ้าน 23 ครัวเรือน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซาง เพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านไร่ป่าคา เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วย ณ บ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 มีนาคม 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มจำนวน 6 หมู่บ้าน 11 ครัวเรือน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 3 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 5 บ้านร่องช้าง และ หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านป่าตอง บ้านไร่ป่าคาและบ้านสันป่าเป้า เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 มีนาคม 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มจำนวน 6 หมู่บ้าน 11 ครัวเรือน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านหนองหมู เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วย ณ บ้านหนองหมู หมู่ที่ 6 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านหนองบัว เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วย ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด โรงเรียนบ้านหนองเกิด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนบ้านหนองเกิด หมู่ที่ 3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเกิด

View album

ประชุมชี้แจงแนวทางการนำเข้าข้อมูลและการใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ศปก.ต.ท่าตุ้ม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านมงคลชัย และรพ.สต.บ้านท่าตุ้ม ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการนำเข้าข้อมูลและการใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care ให้กับผู้นำชุมชน และ ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการรณรงค์เคาะประตูบ้านเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนและปักหมุดผู้ไม่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนในแพลตฟอร์ม Jitasa.care ของตำบลต่อไป

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านหนองหมู เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วย ณ บ้านหนองหมู หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านหนองเกิดและบ้านป่าตอง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วย ณ บ้านหนองเกิด หมู่ที่ 3 และบ้านป่าตอง หมู่ที่ 7 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านหนองบัว เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วย ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านแม่อาวน้อย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด โรงเรียนบ้านหนองบัว เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านป่าสีเสียด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

ตรวจคัดกรอง ATK กลุ่มผู้ทำงานในโกดัง หรือล้ง และผู้ขับรถรับ-ส่งสินค้าในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

การประชุมแนวทางจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 9 บ้านอาวน้อย ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 1 มีนาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้รับแจ้งว่า มีผู้บาดเจ็บโดนใบมีดตัดหญ้าบาด บ้านป่าสีเสียด ม.8 พบเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีแผลฉีกขาดบริเวณเข่าซ้าย กู้ชีพท่าตุ้มจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 6 หมู่บ้าน 10 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าตองคันธาราม ประจำปี 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าตองคันธาราม ทั้งนี้ อบต.ท่าตุ้ม ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าว จำนวน 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในตำบลท่าตุ้มให้สืบสานต่อไป

View album

งานการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนนักเรียนในช่วงปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดส่งแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ให้นักเรียนทำที่บ้าน(การเรียนรูปแบบ on-hand) และมอบอาหารเสริม(นม)

View album

งานการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำเดือน มกราคม 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนนักเรียนในช่วงปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยจัดส่งแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ให้นักเรียนทำที่บ้าน(การเรียนรูปแบบ on-hand) และมอบอาหารเสริม(นม) พร้อมจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองนำไปจัดหาอาหารให้นักเรียนที่บ้าน

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 4 หมู่บ้าน 10 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 8 หมู่บ้าน 17 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านมงคลชัย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุรถชน)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุจักรยานยนต์ชนท้ายปิคอัพ ถนนในเขตบ้านท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม พบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 รายรู้สึกตัวดีมีบาดแผลบริเวณศีรษะ จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุรถชน)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับจักรยานยนต์ ถนนในเขตบ้านร่องห้าตำบลท่าตุ้ม พบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 2 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลบริเวณศีรษะและแผลถลอกตามร่างกายจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 9 หมู่บ้าน 25 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษา และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและงานสวัสดิการสังคมลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album