วันครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

View album

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 6 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านร่องช้าง บ้านร่องห้า และบ้านป่าสีเสียด เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

View album

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 1-8 มกราคม 2566

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 1 – 8 มกราคม 2566

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลท่าตุ้ม ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 (7 วันอันตราย) โดย ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรป่าซาง เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ป้องปราม ตักเตือน บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ตลอดจน แนะนำเส้นทางบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เดินทางสัญจรในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ด้วยความปลอดภัยต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ตู้ยามตำรวจชุมชนบ้านป่าสีเสียด ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

View album

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 20-31 ธันวาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 20 – 31 ธันวาคม 2565

View album

การประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่คณะบริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มของนายอำเภอป่าซาง

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยคณะบริหารและนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ข้าราชการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มและผู้นำชุมชนตำบลท่าตุ้ม ได้ให้การต้อนรับท่านภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซางพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าซาง ในการประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่คณะบริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มของนายอำเภอป่าซาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ทั้งนี้ นายอำเภอป่าซางและท้องถิ่นอำเภอป่าซาง ได้เข้าเยี่ยมการบริหารจัดการขยะเปียกและการปลูกพืชผักสวนครัวตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มในคราวเดียวกันนี้

View album

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองพิจารณาโครงการ /กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566

View album

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปสถานะการเงิน และรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พบปะเยี่ยมเยือนการดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พบปะเยี่ยมเยือนการดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อกิจกรรมป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2565

View album

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านร่องช้าง บ้านป่าสีเสียด และบ้านมงคลชัย เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

View album

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม – 12 ธันวาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม – 12 ธันวาคม 2565

View album

“กิจกรรม อบต.ท่าตุ้มร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นายประเสริฐ บุญกองรัตน์ รองนายก อบต.ท่าตุ้ม นายอำนวย สุรินทร์แก้ว เลขานุการนายก อบต.ท่าตุ้ม และนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัด อบต.ท่าตุ้ม นำพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตุ้ม จัดกิจกรรม “อบต.ท่าตุ้มร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน”ส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2566

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2566 ร่วมกับจังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

View album

กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าตุ้มและมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

View album

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านท่าตุ้ม บ้านร่องห้า และบ้านแม่อาวน้อย เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

View album

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 28พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่าวันที่ 28พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565

View album

อบต.ท่าตุ้ม ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นายประเสริฐ บุญกองรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการพนักงาน อบต.ท่าตุ้ม ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวพิสุทธิพร ใจยวง ซึ่งได้โอนย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ท่าตุ้ม ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 พร้อมต้อนรับคณะเทศบาลดู่ใต้ จังหวัดน่าน ในโอกาสเดินทางมาส่งตัวนางสาวพิสุทธิพร ใจยวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ นักเรียนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม กิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อกิจกรรมตามรอยธรรม ฟังธรรมแบบคลายเครียด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองพิจารณาโครงการ /กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 12-27พฤศจิกายน 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 12-27 พฤศจิกายน 2565

View album

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2565

View album

ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อชี้แจง เพิ่ม เสริม เติมเต็ม โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประเทศไทย จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่่ 7 – 11 พ.ย. 2565 นี้ กับสัปดาห์รวมพลัง นับถอยหลัง : รับการทวนสอบ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้นายประเสริฐ บุญกองรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอป่าซาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อสม. อถล. ลงพื้นที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าขาม หมู่ที่ 11 และบ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13 เพื่อชี้แจง เพิ่ม เสริม เติมเต็ม โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประเทศไทย จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่่ 7 – 11 พ.ย. 2565 นี้ กับสัปดาห์รวมพลัง นับถอยหลัง : รับการทวนสอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

View album

งานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดงานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลท่าตุ้มได้มีส่วนร่วมแสดงความรู้ความสามารถของปราชญ์ชาวบ้านที่มีฝีมือในงานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตลอดจนสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าระดับตำบลให้คงอยู่อย่างเป็นรูปธรรม

View album

การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพประชาชนตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง “เปตองท่าตุ้มเกมส์”ประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้สนใจในการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาเปตองมีความเป็นเลิศและยกระดับการกีฬาระดับตำบลท่าตุ้ม

View album

การประชุมหารือกำหนดแผนสุขภาพชุมชน

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

ลงพื้นที่สำรวจแก้ไขปัญหาแนวเขตบ้านนำ้โท้ง ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตุ้ม เพื่อนำคณะท่านรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง และจ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำรวจปัญหาแนวเขตพื้นที่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าตุ้มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเส้นทางนำ้ปิงเปลี่ยนแนวนำ้ไหล เพื่อจัดทำข้อมูลเสนอแนวทางแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

View album

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ให้การต้อนรับ ท่านรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง และจ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือนในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง และจ่าเอกสุนทร อุไรสาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ประกอบด้วย นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะเปียกฯ ตำบลท่าตุ้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 อถล. ม.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือนในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ในความรับผิดชอบ อบต.ท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

การประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายเดชา  ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนักพัฒนาชุมชนจัดประชุมผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้มเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย ระหว่างวันที่ 10-21 ตุลาคม 2565

หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ออกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยและบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 10-21 ตุลาคม 2565

View album

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

อบต.ท่าตุ้ม รับรางวัลตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่นระดับอำเภอ(LTC:Long Term Care)

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากท่านสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบรางวัลสำหรับตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่นระดับอำเภอ(LTC:Long Term Care) :ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้มและ รพ.สต.บ้านมงคลชัย ได้เข้ารับรางวัลด้านการดูแลผู้สูงอายุดีเด่นระดับอำเภอในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

View album

อบต.ท่าตุ้มลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์นำ้ลดระดับจากเหตุอุทกภัยในตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ลดระดับลงในตำบลท่าตุ้มและสำรวจเส้นทางน้ำ เส้นทางการจราจรในหมู่บ้านที่เกิดปัญหาหลังจากน้ำท่วมขังในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าตุ้มและหมู่ที่ 13 บ้านไร่ป่าคา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา อบต.ท่าตุ้มในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลสะท้อนปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจะดำเนินการวางมาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของตำบลท่าตุ้มในระยะยาวต่อไป

View album

อบต.ท่าตุ้มลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยในตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมหน่วยช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 4 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 บ้านป่าตอง หมู่ที่ 9 บ้านแม่อาวน้อย และหมู่ที่ 13 บ้านไร่ป่าคา รวมทั้งสิ้น 40 ครัวเรือน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา อบต.ท่าตุ้มในพื้นที่ร่วมปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้

View album

การสำรวจพื้นที่ในสถานการณ์เหตุอุทกภัยตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าตุ้ม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุอุทกภัย(น้ำท่วม) ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ได้แก่บ้านป่าสีเสียด บ้านแม่อาวน้อย บ้านไร่ป่าคา บ้านหนองบัว และบ้านป่าตอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัย โดยในการช่วยเหลือเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้จัดหาทรายเพื่อไว้บริการให้ประชาชนทำกระสอบทรายเป็นแนวกั้นนำ้ในแต่ละหมู่บ้านที่ประสบภัยนำ้ท่วม ทั้งนี้หากประชาชนตำบลท่าตุ้มได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ อบต.ท่าตุ้ม 053-593283 หรือ หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าตุ้ม053-593535

View album

การป้องกันเหตุอุทกภัยตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบท่าตุ้ม ลงพื้นที่กำจัดเศษกิ่งไม้และขยะมูลฝอยที่ขวางทางน้ำบริเวณลำน้ำเหมืองทรายแดงบริเวณบ้านป่าสีเสียด ตำบลท่าตุ้ม โดยได้ทำการเปิดทางน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือนและผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนตำบลท่าตุ้ม

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุผู้ป่วยใจสั่น)

วันที่ 17 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยใจสั่นที่ ม.1 บ้านท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการใจสั่นอ่อนเพลียจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มเอง)

วันที่ 17 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุว่ามีมอเตอร์ไซค์ล้มเอง บริเวณบ้านไร่ป่าคาตำบลท่าตุ้ม ถนนสายในหมู่บ้านไร่ป่าคา ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและขาซ้ายท่อนล่างผิดรูป จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นสถานที่กลางในการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2565

View album

การประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกับรถเก๋ง)

วันที่ 11 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้รับแจ้งเหตุว่ามีมอเตอร์ไซค์ชนกับรถเก๋ง บริเวณข้างวัดป่าตอง ม.7 ตำบลท่าตุ้ม ถนนสายในหมู่บ้านป่าตอง ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลบริเวณใบหน้าจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกัน)

วันที่ 11 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุว่ามีมอเตอร์ไซค์ชนกับมอเตอร์ไซค์ บริเวณบ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้มถนนสายร่องห้า-หนองเกิด ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 2 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและศีรษะทั้ง 2 รายจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุผู้ป่วยลื่นล้ม)

วันที่ 5 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยลื่นล้ม ที่ ม.1 บ้านท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีแผลฉีกขาดบริเวณข้อเท้าขวาจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว)

วันที่ 2 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ที่ ม.10 บ้านมงคลชัย ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย หมดสติไม่สึกตัวแต่ยังมีชีพจรอยู่จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วประสานขอทางโรงพยาบาลป่าซางช่วยเหลือผู้ป่วยและนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุผู้ป่วยไม่สบาย)

วันที่ 1 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้มีอาการปวดศีรษะที่ ม.4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย สึกตัวแต่มีอาการเพ้อจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุผู้ป่วยไม่สบาย)

วันที่ 1 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยมีอาการมีไข้และอาเจียน ที่ ม.8 บ้านป่าสีเสียด ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการคลื่นไส้อาเจียน จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง)

วันที่ 1 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุว่ามีมอเตอร์ไซค์ล้มเอง บริเวณ ม.12 บ้านสารภีชัย ตำบลท่าตุ้ม ถนนสายหนองเกิด-บ้านใหม่นครเจดีย์ ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการปวดข้อเท้าด้านซ้าย จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว)

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ที่ ม.5 บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้ไม่สึกตัวมีอาการเพ้อจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 9 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อสรุปการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และประชุมเพื่อขอพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

View album

กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าตุ้ม และร่วมมอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2565 ระหว่างวันที่ 6 -8 กันยายน 2565

View album

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

อบต.ท่าตุ้ม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณา ดังนี้

1.การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

2.การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 3.การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

View album

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

อบต.ท่าตุ้ม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณา ดังนี้

1.การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

2.การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 3.การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

View album

การประชุมคณะสงฆ์ตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประชุมหารือร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลท่าตุ้ม เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานศาสนา ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และซักซ้อมแนวทางการอุดหนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

View album

การประชุมหารือการจัดกิจกรรมทางศาสนา และซักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ2565- 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลท่าตุ้ม จัดการประชุมหารือเครือข่ายผู้นำชุมชนสำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมเข้ารุกขมูลกรรมและกิจกรรมสรงนำ้พระธาตุประจำปี 2565-2566 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

View album

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านหนองหมู บ้านสันป่าขาม บ้านสารภีชัย และบ้านไร่ป่าคา เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเอง)

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุว่ามีมอเตอร์ไซค์ล้มเองบริเวณบ้านหนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม ถนนสายหนองเกิด-บ้านใหม่นครเจดีย์ ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดี มีอาการปวดแขนด้านซ้ายจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้จากการลงมือปลูกพืชผักปลอดภัยสารพิษด้วยตนเอง

View album

กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการนักเรียน

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการนักเรียน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจแก่เด็กปฐมวัย

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 1 บ้านท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม จากโรงพยาบาลลำพูนกลับบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุป่วยมีอาการวิงเวียนศีรษะ)

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยมีอาการวิงเวียนศีรษะและอาเจียน ที่ ม.2 บ้านหนองบัว ตำบลท่าตุ้มออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการวิงเวียนศีรษะและอาเจียน จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุผู้ป่วยมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลม)

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลม ที่ ม.13 บ้านไร่ป่าคา ตำบลท่าตุ้มออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการวิงเวียนศีรษะจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุงูเข้าบ้านประชาชน)

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการจับงูเข้าบ้านเรือนประชาชน หมู่ 4 บ้านร่องห้า แล้วนำไปปล่อยกลับสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุผู้ป่วยหกล้ม)

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยหกล้ม ที่ ม.1 บ้านท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้มออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดี มีอาการปวดต้นขาด้านขวา จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุรถชนต้นไม้)

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุรถชนต้นไม้ บริเวณ ม.1 บ้านท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้มถนนสายสบทา-ท่าลี่ ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการแน่นหน้าอกจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้มส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ชีวิต)

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ชีวิต ณ หมู่บ้านลึกลับ(เมืองไดโนเสาร์) ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1/2ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม(อายุ 3- 5ปี) ประจำปีการศึกษา 2565

View album

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ.2565

อบต.ท่าตุ้ม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณา ดังนี้

1.การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

2.การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 3.การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

View album

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565

อบต.ท่าตุ้ม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณา ดังนี้

1.การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

2.การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 3.การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

View album

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน

อบต.ท่าตุ้ม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณา ดังนี้

1.การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

2.การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 3.การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุงูเข้าบ้านประชาชน)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการจับงูเข้าบ้านเรือนประชาชน หมู่ 10 บ้านมงคลชัย ตำบลท่าตุ้ม แล้วนำไปปล่อยกลับสู่ธรรมชาติเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน(การทำขนมเทียนไส้มะพร้าว)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน(การทำขนมเทียนไส้มะพร้าว)โดยได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้และทักษะการทำขนมไทย มาสอนการทำขนมเทียนไส้มะพร้าวให้นักเรียนเพื่อให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆของการทำขนมและให้นักเรียนได้ฝึกปั้นขนมด้วยตนเอง

View album

กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน(การทำกรวยดอกไม้จากใบตอง)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน(การทำกรวยดอกไม้จากใบตอง)ได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้และทักษะในงานประดิษฐ์และการตกแต่งมาให้ความรู้แก่นักเรียนพร้อมสาธิตและฝึกสอนวิธีการพับกรวยดอกไม้ไหว้พระจากใบตองและให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานการจัดดอกไม้ธูปเทียนใส่กรวยดอกไม้ให้สวยงาม

View album

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยนักเรียนได้ตั้งใจทำการ์ดมอบให้คุณแม่เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงแม่ผู้มีพระคุณ สายสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

View album

กิจกรรม “Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข”เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรม “Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม กับ วัดร่องห้า วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าตุ้ม และร่วมมอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 3 -5 สิงหาคม 2565

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุผู้ป่วยมีอาการวิงเวียนศีรษะ)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยมีอาการวิงเวียนศีรษะ ที่ ม.3 บ้านหนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดี มีอาการวิงเวียนศีรษะจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุงูเข้าบ้านประชาชน)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการจับงูเข้าบ้านประชาชน หมู่ 5 บ้านร่องช้าง เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยหมอนัดตรวจดูแผลผ่าตัด หมู่ 7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้ม ส่งโรงพยาบาลลำพูนเพื่อเข้ารับการรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานบริการประชาชนตำบลท่าตุ้ม (กู้ชีพ-กู้ภัย)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 บ้านร่องช้าง ส่งโรงพยาบาลป่าซางเพื่อเข้ารับการรักษา และรับผู้ป่วย หมู่ 1 บ้านท่าตุ้ม ไปล้างแผลผ่าตัด ส่งโรงพยาบาลป่าซางและรับกลับบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองที่บริเวณหน้าร้านภูฟิน บ้านป่าสีเสียด ตำบลท่าตุ้ม ถนนหนองเกิด-ร่องห้า ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีมีอาการปวดหัวเข่าด้านขวา จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565

อบต.ท่าตุ้ม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณา ดังนี้

1.การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

2.การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 3.การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมคณะบริหาร มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยที่ประสบกับภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ จำนวนทั้งสิ้น 65 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง ที่บริเวณบ้านไร่ป่าคา ม.13 ตำบลท่าตุ้ม ถนนในหมู่บ้านไร่ป่าคา ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะ จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง ที่บริเวณบ้านท่าตุ้ม ม.1 ตำบลท่าตุ้ม ถนนสายสบทา-ท่าลี่ ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะ จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง ที่บริเวณบ้านป่าสีเสียด ม.8 ปากทางแยกเข้าบ้านสันป่าเป้า ตำบลท่าตุ้ม ถนนสายบ้านหนองเกิด-ร่องห้า ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 1 รายรู้สึกตัวดีมีอาการปวดบริเวณศีรษะ จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง ที่บริเวณปากทางบ้านหนองหมู ม.6 ตำบลท่าตุ้ม ถนนสันห้างเสือ-เวียงหนองล่อง ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลถลอกและฉีกขาดบริเวณใบหน้า จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองที่บริเวณ ม.1 บ้านท่าตุ้มตำบลท่าตุ้ม ถนนสบทา-ท่าลี่ ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการปวดเอวด้านซ้าย จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุมีผู้ป่วยมีอาการใจสั่น)

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยมีอาการใจสั่นที่ ม.4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการอ่อนเพลียจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าตุ้มและมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2565

View album

กิจกรรมสัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดกิจกรรมคัดกรองพัฒนาการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เนื่องในสัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านท่าตุ้ม และรพ.สต.บ้านมงคลชัย เข้าดำเนินการคัดกรองนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 30-60 เดือน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม พร้อมปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดนางเกิ้ง(ร่องห้า)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมคณะบริหารและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดนางเกิ้ง(ร่องห้า) หมู่ที่ 4 บ้านร่องห้า โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของตำบลท่าตุ้ม

View album