1) วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

การจัดทำวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม กำหนดขึ้นโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน การกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น โดยเน้นให้เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าตุ้มอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมีดังนี้

“ชุมชนสงบสุขสิ่งแวดล้อมดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม นำหน้าด้านเศรษฐกิจไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”

2) พันธกิจ

ชุมชนสงบสุข

 1. จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย, การจัดระเบียบชุมชน
 2. จัดให้มีการสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ

      สิ่งแวดล้อมดี

 1. จัดให้มีการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. จัดให้มีการจัดการด้านมลพิษต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ น้ำเสีย

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

จัดให้มีการส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

นำหน้าด้านเศรษฐกิจ

 1. 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 2. 2. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำดื่ม ปัญหาขาดน้ำใช้
 3. 3. จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
 4. 4. จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 1. 1. จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 2. 2. จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ

 3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

 1. 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 2. 2. ชุมชนน่าอยู่ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
 3. 3. ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนา และการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ภูมปัญญาท้องถิ่น

 1. 4. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง

5.ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำเพื่อ

อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร มีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

6.ค้นหาและพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

7.เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งการศึกษาในระบบและ

นอกระบบ

8.ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยได้ออกกำลังกาย

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา อบต.ท่าตุ้ม

ที่ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

๑.๑  ถนน  สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ

๑.๒ แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

๑.๓  ระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัย สาธารณะและการเกษตร

๑.๔ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์

๑.๕  ระบบโทรคมนาคม

กองช่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา  สาธารณะสุข เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๒.๑  จัดการศึกษา

๒.๒การกีฬาและท่องเที่ยว

๒.๓ การสาธารณะสุขและคุ้มครองผู้บริโภค

๒.๔ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่วนการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓.๑ ด้านการบริหารจัดการองค์กร

๓.๒ ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

๓.๓.ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔.  การสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการและองค์กรประชาชน

ทุกส่วนราชการ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ๔.๑  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

๔.๒  ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

สำนักปลัด

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ๕.๑ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

๕.๒ ส่งเสริมสินค้าชุมชน

 

สำนักปลัด

กองช่าง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ๖.๑ ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๖.๒ ด้านระบบกำจัดขยะ

๖.๓ ด้านระบบกำจัดน้ำเสีย

สำนักปลัด

กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ๗.๑.ส่งเสริมพุทธศาสนา

๗.๒.การอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

 

ส่วนการศึกษาฯ