นายเกียรติศักดิ์ ตื้อนวล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายวิมล พรมปัญญา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายอนันต์ โมริน

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายวิมล พรมปัญญา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 1

นายอนันต์ โมริน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 2

นายขันแก้ว มาเเดง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 3

นายเกียรติศักดิ์ ตื้อนวล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 4

นายธีร์ธวัช ท้าวคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 5

นายวิเชียร วรรณหลวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 6

นายอำนาจ ยะวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 7

นายสมพจน์ ณะวัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 8

นายวงเพชร เเสนสองเเคว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 9

นางสุจิตรา รินนวล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 10

นายสุวิทย์ ปาริเสน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 11

นางบุญศรี กาวิสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 12

นายบุญเลิศ มหารัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 13

นายกรทิพย์ มณีวรรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 14