นายเกียรติศักดิ์ ตื้อนวล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โทร.089-559-1080

นายวิมล พรมปัญญา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โทร.061-241-9913

นายอนันต์ โมริน

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โทร.093-189-0186

นายวิมล พรมปัญญา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 โทร.061-241-9913

นายอนันต์ โมริน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 2 โทร.093-189-0186

นายขันแก้ว มาเเดง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 3 โทร.080-679-6282

นายเกียรติศักดิ์ ตื้อนวล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 4 โทร.089-559-1080

นายธีร์ธวัช ท้าวคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 5 โทร.095-698-6523

นายวิเชียร วรรณหลวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 6 โทร.082-887-9466

นายอำนาจ ยะวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 7 โทร.083-318-4254

นายสมพจน์ ณะวัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 8 โทร.093-609-7370

นายวงเพชร เเสนสองเเคว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 9 โทร.088-006-2248

นางสุจิตรา รินนวล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 10 โทร.086-185-7766

นายสุวิทย์ ปาริเสน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 11 โทร.089-955-7139

นางบุญศรี กาวิสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 12 โทร.081-951-6674

นายบุญเลิศ มหารัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 13 โทร.080-396-0604

นายกรทิพย์ มณีวรรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 14 โทร.081-950-3871