นางสาวอัญชลี ธนัญชยานนท์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายจักรกฤษณ์ ทองอิสสระ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายธรรมรัตน์ บุญกองรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรพรรณ ก้อนคำ

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป