น.ส.เพ็ญมาลัย อินกองงาม

ผู้อำนวยการกองคลัง 089-5589873

น.ส.ณัฐธันยา จันดาปราบ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 084-7399292

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 084-1704079

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 084-9856019

นายปิยะ ณ ลำพูน

พนักงานขับรถ 083-2046520