น.ส.เพ็ญมาลัย อินกองงาม

ผู้อำนวยการกองคลัง 089-5589873

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิมา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายวัชรกิตติ์ สุภาธง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายพัฒนา เรือนมา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายปิยะ ณ ลำพูน

พนักงานขับรถ 083-2046520