นางสาวพิสุทธิพร ใจยวง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวัชรกิตติ์ สุภาธง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิมา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายพัฒนา เรือนมา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายปิยะ ณ ลำพูน

พนักงานขับรถยนต์ 083-2046520