นายมงคล เรือนแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง 089-2621727

นายศุภชัย เสรียะ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายปรัญญา สุภา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายประสิทธิ์ เป๋าคำ

คนงานทั่วไป

นายนิคม วงศยา

พนักงานขับรถ