นายเดชา ทองเพ็ญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โทร.081-7648104

นายประเสริฐ บุญกองรัตน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โทร.085-723-3131

นายสัมฤทธิ์ ขัดเรือน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โทร.081-9507287

นายอำนวย สุรินทร์แก้ว

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โทร.081-724-6379