นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม