นายเดชา ทองเพ็ญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายประเสริฐ บุญกองรัตน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายสัมฤทธิ์ ขัดเรือน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายอำนวย สุรินทร์แก้ว

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม