นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 2

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 3

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 4

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 6

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 7

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 8

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 10

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 11

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 12

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 13

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 14