นายเดชา ทองเพ็ญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายประเสริฐ บุญกองรัตน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายสัมฤทธิ์ ขัดเรือน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายอำนวย สุรินทร์แก้ว

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายถวิล แสงบุญ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

ร.ต.ต.ฉลาด อุ่นโพธิ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายเกียรติศักดิ์ ตื้อนวล

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

ร.ต.ต.ฉลาด อุ่นโพธิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 1

นายวิมล พรมปัญญา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 1

นายอนันต์ โมริน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 2

นายถาวร จ๋าก๋าง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 2

นายถวิล เเสงบุญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 3

นายขันแก้ว มาแดง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 3

นายเกียรติศักดิ์ ตื้อนวล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 4

นายถนอม ภูดอนตอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 4

นายณรงค์ชัย คำโย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 5

นายปรเมศวร์ สุใจ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 5

นายชัชวาล วรรณหลวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 6

นางดวงรัตน์ ทวีหอม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 6

นายนิกร บัวตูม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 7

นายอำนาจ ยะวงศ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 7

นายกิติชัย คำเขื่อน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 8

นายสมพจน์ ณะวัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 8

นายวงเพชร แสนสองแคว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 9

นายกัมพล ต๊ะสุยะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 9

นายบุญรัตน์ ใจมา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 10

นางสุจิตรา รินนวล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 10

นายจำรัส กิติทรัพย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 11

นายสุวิทย์ ปาริเสน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 11

นางบุญศรี กาวิสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 12

นายถนอม อิมัง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 12

นายบุญเลิศ มหารัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 13

นายกรทิพย์ มณีวรรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 14

นายชัยวัฒน์ ซาวบุญตัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม หมู่ที่ 14