นางสาวอัญชลี ธนัญชยานนท์

หัวหน้าสถานศึกษา

นางบุษบา ยุวบุตร

ครู คศ.1

นางสาวศิลาวรรณ กาวารี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศรีธิดา จันทร์พุฒ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิลาวรรณ จันทร์แก้ว

ผู้ดูแลเด็ก