สำนักงานปลัด

นายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 0895549009

หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนวลจันทร์ สมบุญตัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปิยนุช กำทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0875664690

นายภราดร อุดดง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางรุ่งนภา ใจยะสุ

เจ้าพนักงานธุรการ 0847659340

นายณรงค์ วงศ์เนตรนภา

ภารโรง

นายชัชวาล อนันชัย

พนักงานดับเพลิง ช่วยชีวิตคน

นายเกษม เจ็ดแดง

พนักงานดับเพลิง ช่วยชีวิตคน

นายวิชิตร ทวีหอม

คนงานทั่วไป

นายเจณรงค์ บุญกองรัตน์

คนงานทั่วไป

นายศิวดล ขัดเรือน

คนงานทั่วไป

นายเสกสันติ์ กันขัด

คนงานทั่วไป

นายธีรภัทร อเนกคุณะ

คนงานทั่วไป

นายวีระพันธ์ เมืองสุวรรณ

คนงานทั่วไป

นายอภิเชษฐ์ ต๊ะตา

คนงานทั่วไป

กองคลัง

น.ส.เพ็ญมาลัย อินกองงาม

ผู้อำนวยการกองคลัง 089-5589873

น.ส.ณัฐธันยา จันดาปราบ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 084-7399292

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 084-1704079

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 084-9856019

นายปิยะ ณ ลำพูน

พนักงานขับรถ 083-2046520

กองช่าง

นายมงคล เรือนแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง 089-2621727

นายศุภชัย เสรียะ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายปรัญญา สุภา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายประสิทธิ์ เป๋าคำ

คนงานทั่วไป

นายนิคม วงศยา

พนักงานขับรถ

กองการศึกษา

นางสาวอัญชลี ธนัญชยานนท์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายธรรมรัตน์ บุญกองรัตน์

พนักงานขับรถ

ว่าที่ ร.ต.พรพรรณ บางวัน

คนงานทั่วไป

น.ส.กฤตพร วงค์โปธิ

คนงานทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวอัญชลี ธนัญชยานนท์

หัวหน้าสถานศึกษา

นางบุษบา ยุวบุตร

ครู คศ.1

นางสาวศิลาวรรณ กาวารี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศรีธิดา จันทร์พุฒ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิลาวรรณ จันทร์แก้ว

ผู้ดูแลเด็ก