สำนักงานปลัด

นายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โทร.089-554-9009

นายมงคล เรือนแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนวลจันทร์ สมบุญตัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวภัคธินันท์ วุฒิเมธินพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปิยนุช กำทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0875664690

นายภราดร อุดดง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายภัคพล ดวงมะวงศ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางรุ่งนภา ใจยะสุ

เจ้าพนักงานธุรการ 0847659340

นายชัชวาล อนันชัย

พนักงานดับเพลิง ช่วยชีวิตคน

นายเกษม เจ็ดแดง

พนักงานดับเพลิง ช่วยชีวิตคน

นายวีระพันธ์ เมืองสุวรรณ

พนักงานดับเพลิง ช่วยชีวิตคน

นายเจนณรงค์ บุญกองรัตน์

พนักงานดับเพลิง ช่วยชีวิตคน

นายธีรภัทร อเนกคุณะ

พนักงานดับเพลิง ช่วยชีวิตคน

นายวิชิต ทวีหอม

คนงานทั่วไป

นายศิวดล ขัดเรือน

คนงานทั่วไป

นายเสกสันติ์ กันขัด

คนงานทั่วไป

นายอภิเชษฐ์ ต๊ะตา

คนงานทั่วไป

กองคลัง

นางสาวพิสุทธิพร ใจยวง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวัชรกิตติ์ สุภาธง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิมา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายพัฒนา เรือนมา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายปิยะ ณ ลำพูน

พนักงานขับรถยนต์ 083-2046520

กองช่าง

นายมงคล เรือนแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง 089-2621727

นายศุภชัย เสรียะ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายปรัชญา สุภา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายประสิทธิ์ เป๋าคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายนิคม วงศยา

พนักงานขับรถยนต์

กองการศึกษา

นางสาวอัญชลี ธนัญชยานนท์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายจักรกฤษณ์ ทองอิสสระ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายธรรมรัตน์ บุญกองรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรพรรณ ก้อนคำ

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวอัญชลี ธนัญชยานนท์

หัวหน้าสถานศึกษา

นางบุษบา ยุวบุตร

ครู คศ.1

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิลาวรรณ จันทร์แก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศรีธิดา จันทร์พุฒ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกฤตพร วงค์โปธิ

คนงานทั่วไป