วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Images