การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

Images