วันที่ 6 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้แถลงนโบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม