ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายในเดือนกันยายน 2563ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม053-593283 ต่อ 615 (ในเวลาราชการ)

Images