สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับ A ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564