วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.  นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.
พระราชทานอำเภอป่าซาง มอบหมายให้นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณะ ณ บริเวณ
วัดนางเกิ้ง  โดยมีการทำกิจกรรม ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้าในพื้นที่ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี  และบริเวณโดยรอบวัดนางเกิ้ง หมู่ที่ 4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน