ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. …. เพื่อให้มีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนไป เพื่อให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. …. เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2558 จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)