โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวัดป่าป๋อ บริเวณบ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สายทาง