อบต.ท่าตุ้ม ได้รับแจ้งจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจมีระยะเวลายื่นใบสมัครเพื่มมากขึ้น ในการนี้อบต.ท่าตุ้มจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมีความสนใจทราบ โดยสามารถส่งใบสมัครไปยังกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ได้ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕