อบต.ท่าตุ้มจึงขอประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง หากมีความสนใจสามารถประสานงานได้ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๙๒๗๒๘ หรือ ๐๒๙ ๒๙๒๓๑๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้