ด้วยอบต.ท่าตุ้ม ได้รับแจ้งจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ให้ประชาสัมพันธ์งานกองทุนผู้สุงอายุจังหวัดลำพูน ที่เฃจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ โดยปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุสนับสนุนใน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 2.การให้บริการงานสนับสนุนโครงการสำหรับองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ 3.การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.ท่าตุ้มจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบและสำหรับผู้สูงอายุที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิ้งที่อยู่นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1xSCU0ry9sKjv6PfpBsKL8iT5W1Kv-JUE