ด้วยกรมอนามัยได้พัฒนาและปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานประกอบกิจการอาหารประเภทตลาด (ตลาดสด ตลาดนัด) สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร อาหารริมบาทวิถีและการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้พัฒนาช่องทางการประเมินตนเองของผู้ประกอบกิจการและการประเมินรับรองโดยเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นช่องทางจัดเก็บและพัฒนาเป็นฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการในพื้นที่ที่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จึงประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการอาหารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ สมัครเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://foodhandler.anamai.moph.go.th และดำเนินการประเมินตนเองตามประเภทสถานประกอบกิจการอาหารในระบบได้ตลอดเวลา