ด้วยกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าอัตราการเข้ารับวัคซีนที่มีความจำเป็นตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนกลับมาเกิดการระบาดใหญ่อีกครั้ง เช่น โรคหัด หัดเยอรมัน โปลิโอ คอตีบ ไอกรน ทำให้เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนมีความเสี่ยงที่จะป่วยและมีอาการรุนแรง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566