ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปและประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการตอบแบบสอบถาม เรื่อง ระดับความสำคัญและผลสำเร็จที่คาดหวังของแนวคิดโครงการเพื่อป้องกันแก้ไขมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ (สำหรับประชาชนทั่วไป) ทาง QR Code หรือ Link URL : https://forms.gle/FxMZHxzPy62gHSct8 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565