ด้วยอบต.ท่าตุ้ม ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการทางการเห็นมีส่วนร่วมทางสังคมต่อกระบวนการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบของสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ อบต.ท่าตุ้มจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯทราบ ผู้สนใจสามารถติดต่อ คุณเมธีณี คงศรีรอด ผู้ประสานงานโครงการฯโดยตรง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๔๙๑ ๙๑๒๒