วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ในปี 2565 องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก คือ Tobacco: Threat to our environment หรือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวัฏจักรการผลิตยาสูบ ตั้งแต่การ – ทำไร่ยาสูบ – การบ่มใบยาสูบ – ขบวนการผลิตภัณฑ์ยาสูบ – วัสดุหีบห่อยาสูบ – การบริโภคยาสูบ – ขยะจากยาสูบ โดยเฉพาะก้นบุหรี่ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่า ก้นบุหรี่นอกจากจะมีส่วนผสมของพลาสติกที่ย่อยสลายยากแล้ว ยังมีสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิดปนเปื้อนลงสู่ดินและสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดย 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง และในแต่ละปีบุหรี่ประมาณ 4.5 ล้านล้านมวนถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม จัดเป็นขยะที่ถูกทิ้งมากที่สุดและเป็นขยะที่พบบ่อยที่สุดบนชายหาด นอกจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บุหรี่ยังคงเป็นพิษภัยทำลายสุขภาพของประชากรทั่วโลก โดยแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการสูบบุหรี่ สูงถึง 6 ล้านคน และคาดประมาณแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 ส่วนในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตปีละกว่า 50,000 คน จากโรคร้ายแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เช่น – โรคมะเร็ง – โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง – โรคถุงลมปอดโป่งพอง – และวัณโรค เป็นต้น เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ขอเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ ใช้โอกาสนี้เป็นการเริ่มต้นในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวเอง คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ หรือที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อเคารพสิทธิและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากภัยยาสูบ

ทั้งนี้หากต้องการเลิกบุหรี่ สามารถโทรปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ โทร.1600 หรือเข้ารับบริการได้ที่คลินิกให้บริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 ที่มา:กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข