การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  “จ่าย ช้า มีค่าปรับ และเงินเพิ่ม”

     หากไม่ชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564 จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับ และเงินเพิ่มด้วย ดังนี้
          1. ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10% และเงินเพิ่ม. 1% ของค่าภาษีที่ค้าง
          2. ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% และ เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษีที่ค้าง
          3. ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% และ เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษีที่ค้าง
    

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ท่าตุ้ม

โทร. 053 – 593283 ต่อ 615