ประชาสัมพันธ์ แบบรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อปพร. อสม. อาสาสมัครตามกฎหมายอื่น ๆ เป็นต้น ต่อร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น กระบวนการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. … ตอบแบบสอบถามทาง QR Code หรือ https://forms.gle/8ivRMzpJ2VL7LJE2A ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Images