ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙  หมู่ที่ ๔  ตำบลท่าตุ้ม  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  รหัสไปรษณีย์  ๕๑๑๒๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  เดิมเป็นสภาตำบลท่าตุ้ม  และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๓๙  และประกาศดังกล่าว ได้ลงในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เล่มที่  ๑๑๓  ตอน  ๙ง  วันที่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๓๙  โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป มีเขตการปกครอง ๑๔ หมู่บ้าน

 • ที่ตั้ง

  ตำบลท่าตุ้มมีระยะห่างจากอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร   ในการคมนาคมติดต่อ ระหว่างหมู่บ้าน ในเขตตำบลท่าตุ้ม  ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และถนนลาดยาง

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลแม่แรง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  และตำบลสองแคว    กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

  ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลนครเจดีย์และตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลแม่แรงและตำบลมะกอก  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับแม่น้ำปิงและตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

  เนื้อที่  ตำบลท่าตุ้ม  มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๙.๑๐  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๑๘,๑๘๗.๕  ไร่ ตามแผนที่อำเภอ  ป่าซาง ชุด

  L ๗๐๑๘   ระวางที่ ๔๗๔๔ II  มาตราส่วน  ๑ : ๕๐,๐๐๐  และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การกำหนดเขต

  ตำบลในท้องที่อำเภอป่าซาง ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๐

 • ภูมิประเทศ

  ภูมิประเทศของตำบลท่าตุ้ม เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีหมู่บ้านกระจายสลับกับทุ่งนา และที่สวนลำไย

  ลักษณะภูมิอากาศ   จากสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำทำให้สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เย็นสบาย

  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม และมีอากาศ ร้อนจัดในเดือนเมษายนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส

  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สิ้นสุดเดือนตุลาคม และมีฝนตกหนัก ในเดือนกันยายนจะมีน้ำหลากมากฝนตกชุกตลอดฤดู

  ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีอากาศหนาวสุดในช่วงเดือนธันวาคม อากาศ         จะเย็นจัดในตอนเช้าและมีหมอกลง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ ๑๔ องศาเซลเซียส

ที่มา: ที่ตั้งและเนื้อที่ จากหนังสือรับรองจำนวนพื้นที่ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง เลขที่ ลพ ๐๒๑๗/๓๒๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑

อำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มีหน้าที่รับผิดชอบหมู่บ้านในพื้นที่ปกครองจำนวน  14 หมู่บ้าน โดยมีงบประมาณดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น     –  บาท โดยเป็นงบประมาณที่จัดเก็บเองทั้งสิ้น -บาท งบที่หน่วยงานราชการจัดเก็บให้จำนวนทั้งสิ้น – บาท  เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น      –     บาท เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นเล็ก (ระดับ 5 เดิม) โดยมีภาระกิจในด้านการพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ให้กับราษฎรในตำบล เพิ่มพูนประสิทธิภาพทั้งรายได้และมาตรฐานการครองชีพในด้านต่าง ๆ เช่น

 • งานพัฒนา งานโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างถนน แหล่งน้ำ และวางระบบสาธารณูปโภค
 • งานด้านเศรษฐกิจ เช่น บำรุงส่งเสริมอาชีพ
 • งานด้านการศาสนา วัฒนธรรม เช่น การอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ การเข้ารุกขมูลกรรม ฯลฯ
 • งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น การจัดตั้งตำรวจอาสาชุมชน/อพปร.
 • งานด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น การจัดให้มีการประชาคม และการรวมกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชน เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน
 • งานด้านการศึกษา เช่น การให้ความช่วยเหลือ และบำรุงด้านการศึกษาของเด็กนักเรียน 4 โรงเรียนในตำบลในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านของการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมอาชีพ และงานป้องกันยาเสพติด
 • งานด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม วัสดุและอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการป้องกัน
 • งานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล