นโยบายและแนวทางการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชน  โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของตำบล  โดยมีแนวทางดังนี้

 1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  ชาวนา  ชาวสวน  ทางด้านผลผลิตและการแปรรูป  ทุกรูปแบบ
 2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับรากหญ้า    ด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพตามความต้องการของชุมชน   ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์    เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
 4. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน   เพื่อจะได้มีความรู้     เสริมทักษะในการทำงานให้เข้มแข็ง
 5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้    ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพในตำบล

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางดังนี้

 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ    โดยการขยายหรือปรับปรุงในพื้นที่ที่ยังขาดแคลน
 2. สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำและชลประทาน โดยเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค   บริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตร   ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
 3. พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้พอเพียง  ขุดลอกลำเหมืองที่ตื้นเขิน   และปรับปรุงระบบน้ำประปาชุมชน
 4. ขยายเขตไฟฟ้า  ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
 5. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม   ให้ประชาชนได้ความรับสะดวก  สบาย  และปลอดภัย
 6. ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เป็นส่วนรวม    ส่วนราชการและสาธารณะต่างๆ  ของประชาชน

นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม   และการกีฬา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  โดยมีแนวทางดังนี้

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระบบ  ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร    ในด้านงบประมาณ และกิจกรรมต่างๆให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพ แก่เด็กนักเรียน  เด็กยากจน  ผู้ด้อยโอกาส   และประชาชนทั่วไป
 2. ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย  ทั้งด้านอาหารกลางวัน,อาหารเสริม(นม)
 3. จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและเพียงพอต่อความต้องการประชาชน
 4. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตามความจำเป็น
 5. ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
 6. สนับสนุนและส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม   ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป
 7. ทำนุบำรุงศาสนา   ส่งเสริมกิจกรรมและวันสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกวัดในตำบล
 8. ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน โดยการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่างๆอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยของประชาชน  จะดำเนินการดูแล  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในตำบลให้น่าอยู่ต่อไป

 1. ควบคุมกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเดือดร้อนของประชาชน ให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขและถูกสุขอนามัยที่ดี
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด
 3. ส่งเสริมสนับสนุนความพร้อมในการป้องกัน ควบคุมโรค  ด้านสาธารณสุข และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ   โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายด้านการเมืองการบริหารจัดการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ส่งเสริมการทำงานโดยเน้นความต้องการของประชาชนเป็นหลักโดยมีแนวทางดังนี้

 1. เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ในระบอบประชาธิปไตย    โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคม
 2. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะอย่างบูรณาการ   ทั้งฝ่ายปกครอง    ผู้นำชุมชน    ผู้นำหมู่บ้านและผู้นำกลุ่มต่างๆ
 3. ส่งเสริมและสนองนโยบายต่างๆตามความต้องการของรัฐ
 4. มุ่งเน้นการพัฒนา  ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่ทุกส่วนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารงานด้วยความโปร่งใส
 5. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้รวดเร็ว  เสมอภาค  และเป็นธรรม

นโยบายด้านสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ดียิ่งขึ้น ให้ได้รับความเสมอภาคอย่างทั่วถึง   สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามศักยภาพ โดยมีแนวทางดังนี้

 1. สำรวจจำนวนคนพิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อ  และผู้ด้อยโอกาสเพื่อจัดหางบประมาณช่วยเหลือ
 2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  คนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ   กลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบ
 4. ดำเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์กรณีผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 5. ดำเนินการสำรวจและประสานข้อมูลต่างๆ  ในด้านสวัสดิการสังคมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ให้ได้รับการช่วยเหลือต่อไป

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมีดังนี้

” ชุมชนสงบสุข สิ่งแวดล้อมดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม นำหน้าด้านเศรษฐกิจ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “

พันธกิจ

 ชุมชนสงบสุข

 • จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย, การจัดระเบียบชุมชน
 • จัดให้มีการสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 • ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ

สิ่งแวดล้อมดี

 • จัดให้มีการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • จัดให้มีการจัดการด้านมลพิษต่างๆ เช่น ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ น้ำเสีย

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

 • จัดให้มีการส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

นำหน้าด้านเศรษฐกิจ

 • จัดให้มีและบำรุงรักษา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 • จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำดื่ม ปัญหาขาดน้ำใช้
 • จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
 • จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 • จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 • จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ