สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 • สภาพทั่วไป

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙  หมู่ที่ ๔  ตำบลท่าตุ้ม  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  รหัสไปรษณีย์  ๕๑๑๒๐

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  เดิมเป็นสภาตำบลท่าตุ้ม  และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๓๙  และประกาศดังกล่าว ได้ลงในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เล่มที่  ๑๑๓  ตอน  ๙ง  วันที่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๓๙  โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป มีเขตการปกครอง ๑๔ หมู่บ้าน

 • ที่ตั้ง

  ตำบลท่าตุ้มมีระยะห่างจากอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร   ในการคมนาคมติดต่อ ระหว่างหมู่บ้าน ในเขตตำบลท่าตุ้ม  ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และถนนลาดยาง

  ทิศเหนือ     ติดต่อกับตำบลแม่แรง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  และตำบลสองแคว    กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

  ทิศใต้          ติดต่อกับตำบลนครเจดีย์และตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลแม่แรงและตำบลมะกอก  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

  ทิศตะวันตก       ติดต่อกับแม่น้ำปิงและตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

 • เนื้อที่

  ตำบลท่าตุ้ม  มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๙.๑๐  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๑๘,๑๘๗.๕  ไร่ ตามแผนที่อำเภอ  ป่าซาง ชุด  L ๗๐๑๘   ระวางที่ ๔๗๔๔ II  มาตราส่วน  ๑ : ๕๐,๐๐๐  และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอป่าซาง ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๐

 • ภูมิประเทศ

  ภูมิประเทศของตำบลท่าตุ้ม เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีหมู่บ้านกระจายสลับกับทุ่งนา และที่สวนลำไย

  ลักษณะภูมิอากาศ   จากสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำทำให้สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เย็นสบาย

  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม และมีอากาศ ร้อนจัดในเดือนเมษายนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส

  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สิ้นสุดเดือนตุลาคม และมีฝนตกหนัก ในเดือนกันยายนจะมีน้ำหลากมากฝนตกชุกตลอดฤดู

  ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีอากาศหนาวสุดในช่วงเดือนธันวาคม อากาศ         จะเย็นจัดในตอนเช้าและมีหมอกลง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ ๑๔ องศาเซลเซียส

ที่มา :ที่ตั้งและเนื้อที่ จากหนังสือรับรองจำนวนพื้นที่ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง เลขที่ ลพ ๐๒๑๗/๓๒๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑