Blog

กิจกรรม “Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม กับ วัดร่องห้า วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read article
Blog

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค.2565 โดยมีท่านภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯ

Read article
Blog

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลท่าตุ้ม(เทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย)

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ร่วมกับ ร.ต.ต.จิตรภณ กองอรินทร์ รอง สวป.สภ.ป่าซาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลท่าตุ้มในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย และจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตุ้ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

Read article
Blog

การลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม และนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม กับวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ในโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read article
Blog

การประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Read article
Blog

การลงนาม MOU ป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้นโยบายการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างจังหวัดลำพูน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Read article