ประกาศลดภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 90%

วันที่ 31 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564” มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 3 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2564 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้ (1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย (3)…

แนวทางในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ในประเทศไทย ปัจจุบันมีค่าเกินมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการลักลอบเผาป่า เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่างๆ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศบางพื้นที่ ทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวในระดับต่ำ เกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจึงขอแนะนำแนวทางการป้องกันตนเองจากปัญหาฝุ่นและหมอกควันในการใช้ชีวิตประจำวันดังนี้สำหรับประชาชนทั่วไป1. ลดเวลาทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 และเลือกใช้หน้ากากกันฝุ่นที่ได้มาตรฐาน2. ควรทิ้งหน้ากาก เมื่อพบว่าหายใจลำบากหรือภายในหน้ากากสกปรก หากเป็นไปได้ควรเปลี่ยนหน้ากากอันใหม่ทุกวัน3. หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์สำหรับเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว1. จำกัดการออกนอกบ้านควรอยู่ในอาคารโดยเฉพาะห้องสะอาด ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 และไม่ควรอยู่นอกบ้านเวลานาน2. เลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง เปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในบ้านหรือโรงยิมแทน3. เตรียมยาประจำตัว หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์ทั้งนี้ได้แนบแนวทางในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง