ประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้รับการประสานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องภิ่นอำเภอป่าซางให้ประชาสัมพันธ์ แบบระเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจึงขอประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ตอบแบบสำรวจออนไลน์ตามลิ้งที่อยู่นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScunaR_iisfYs-85jhYkTEH0s-CtJd2ApriZiHhwA99CX6oGQ/viewform

ประชาสัมพันธ์งานกองทุนผู้สุงอายุจังหวัดลำพูน

ด้วยอบต.ท่าตุ้ม ได้รับแจ้งจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ให้ประชาสัมพันธ์งานกองทุนผู้สุงอายุจังหวัดลำพูน ที่เฃจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ โดยปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุสนับสนุนใน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 2.การให้บริการงานสนับสนุนโครงการสำหรับองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ 3.การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.ท่าตุ้มจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบและสำหรับผู้สูงอายุที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิ้งที่อยู่นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1xSCU0ry9sKjv6PfpBsKL8iT5W1Kv-JUE

ประชาสัมพันธ์ระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (traffy fondue) อบต.ท่าตุ้ม

ด้วยจังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว กระชับและฉับไว จึงได้นำระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Trafty Fondue) ที่พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Development Agency: NSTDA หรือ สวทช.) ที่มีความสะดวกในการใช้งาน สามารถรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามสภาพปัญหาตามเวลาจริง (Real time) จนจบกระบวนการแก้ไข อีกทั้งยังรวบรวมสถิติแจ้งปัญหาเชิงลึกสำหรับผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อไปได้ มาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพิ่มเติมจากช่องทางอื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด

ด้วยอบต.ท่าตุ้ม ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการทางการเห็นมีส่วนร่วมทางสังคมต่อกระบวนการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบของสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ อบต.ท่าตุ้มจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯทราบ ผู้สนใจสามารถติดต่อ คุณเมธีณี คงศรีรอด ผู้ประสานงานโครงการฯโดยตรง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๔๙๑ ๙๑๒๒