งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2565

นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้มและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าตุ้ม ให้การต้อนรับท่านวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประะธาน ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนตำบลท่าตุ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปและประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการตอบแบบสอบถามฯ

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปและประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการตอบแบบสอบถาม เรื่อง ระดับความสำคัญและผลสำเร็จที่คาดหวังของแนวคิดโครงการเพื่อป้องกันแก้ไขมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ (สำหรับประชาชนทั่วไป) ทาง QR Code หรือ Link URL : https://forms.gle/FxMZHxzPy62gHSct8 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565

แบบรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น กระบวนการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …

ประชาสัมพันธ์ แบบรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อปพร. อสม. อาสาสมัครตามกฎหมายอื่น ๆ เป็นต้น ต่อร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น กระบวนการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. … ตอบแบบสอบถามทาง QR Code หรือ https://forms.gle/8ivRMzpJ2VL7LJE2A ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565