องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา  ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลท่าตุ้มจัดตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลท่าตุ้ม เป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่ประชาชนตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม