องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตๆของ อบต.ท่าตุ้ม สามารถชำระภาษีได้ที่ห้องกองคลัง อบต.ท่าตุ้มได้วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ