นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาฯระดับอำเภอป่าซาง โดยคณะกรรมการได้เข้าประเมินคุณภาพสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯได้นำเสนอผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  โดยคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและระบบการดูแลนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม