เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ประชุมชี้แจงเรื่องการรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนตำบลท่าตุ้ม จำนวน 22 ครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment