เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ประชุมชี้แจงเรื่องการรับเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20 ครอบครัว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment