วันที่ 12 เมษายน 2565 คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู โดยนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม(สายการสอน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment