วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรายงานสถานะการเงินกองทุนฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปสถานะการเงิน และรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม) ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม