วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม