วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปสถานะการเงิน และรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม