กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยมี นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน เป็นประธานในที่ประชุม