วันที่ 10 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มโดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม และปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มเพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัยและพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีการศึกษา 2564