วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม พร้อมปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment