วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมลงนามความร่วมมือด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ระหว่าง อบต.ท่าตุ้ม กับ รพ.สต.บ้านมงคชัย ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment