วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าตุ้ม ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าตุ้ม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 รายงานสถานะการเงิน รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและแผนการดูแลรายบุคคล ระยะดำเนินการ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 – 10 สิงหาคม 2565 จำนวน 21 รายรายงานรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม