วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าตุ้ม ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติการขอรับค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน(Long Term Care) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 รายงานสถานะการเงิน รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและแผนการดูแลรายบุคคล ระยะดำเนินการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 11 ราย รายรายงานรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม