วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565