องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment